Accra Kotoko (ACC) – none –  thanks to Elliot Pitts