Tobago Crown Point (TAB) – clockwise – two tiny carousels – thanks to M Burton